آرشیو برچسب : نتیجه جراحی گوش

اقدامات قبل از جراحی گوش اقدامات قبل از جراحی گوش : ممکن است از بزرگی و نامتناسب بودن حالت گوش خود ناراضی باشید و اعتماد به نفس خود را از دست داده باشید، با انجام جراحی زیبایی گوش می توانید گوش هایی متناسب با سر خود داشته باشید. گوش ها از آن دسته از اعضای […]