الصاق ورم بعد از جراحی بینی

ورم بعد از جراحی بینی

ورم بعد از جراحی بینی تورم پاسخ طبیعی بدن به آسیبی است که به بافت بینی وارد شده و بعد از مدتی که بافت ها ترمیم شدند تورم فروکش خواهد نمود.