الصاق مراقبت-های-بعد-از-جراحی-پلک

مراقبت های بعد از جراحی پلک

مراقبت های بعد از جراحی پلک : با انجام جراحی پلک می توان عضله یا چربی موجود در پلک بالا یا پایین یا هر دو پلک را برداشت و با این کار ظاهر پلک ها و چشم فرد را بهبود بخشید.