الصاق مراقبت های بعد از جراحی بینی ۲

مراقبت های بعد از جراحی بینی 2

رعایت کردن مراقبت های بعد از جراحی بینی بسیار حائز اهمیت است و برای تسریع در روند بهبودی و ایجاد نتایج مطلوب و مورد رضایت باید به آن ها توجه نمود.