الصاق عمل بینی به روش بسته

عمل بینی به روش بسته

عمل بینی به روش بسته یکی از روش های عمل بینی می باشد که برای برطرف کردن نواقص بینی باید برشی داخل یا روی پوست بینی ایجاد گردد.