الصاق درمان پولیپ بینی

درمان پولیپ بینی

درمان پولیپ بینی : زائده های خوش خیم به شکل جوانه‌های نرم، بدون درد داخل بینی که شبیه قطرات اشک یا انگور آویزان هستند پولیپ بینی می گویند و این جوانه ها در راه گذر بینی یا سینوس‌ها به ‌وجود می‌آیند.