الصاق جراحی بینی کج

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج : از معیار های زیبایی بینی وجود تقارن بین نیمه چپ و راست بینی می باشد.